W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w tym: Mieszkania Treningowe

XML

Treść

KontaktElżbieta Anna Załuska, Kierownik

Telefon+48 29 7693367

Sprawy do załatwieniaPiecza zastępcza

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w tym: Mieszkania Treningowe wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

 • ustalania potrzeb i przyznawania świadczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej i pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną,
 • kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i ustalanie odpłatności rodziców za ich pobyt,
 • ustalania odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 • przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych mających na celu objęcie pomocą pełnoletnich wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy oraz przyznawanie świadczeń finansowych w tym zakresie,
 • przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz ustalania odpłatności za pobyt wychowanków w tym mieszkaniu,
 • nadzoru nad pełnoletnimi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, zamieszkującymi w mieszkaniu chronionym,
 • prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • kwalifikowania osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej,
 • organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • zapewnienia badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzin zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 • zapewnienia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby,
 • zapewnienia pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 • organizowania dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,
 • prowadzenia poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 • zapewnienia pomocy prawnej osobom sprawującym rodziną pieczę zastępczą w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • dokonywania okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • dokonywania oceny rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy,
 • prowadzenia działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także szkolenie wspieranie psychologiczne i pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,
  20)przeprowadzania badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • zapewnienia rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego,
 • zapewnienia koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,
 • zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przyspasabiających,
 • organizowania opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku,
 • realizacji programów i projektów zewnętrznych,
 • przygotowania sprawozdawczości z realizacji zadań. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce wywiązując się z przepisów prawa, a dokładniej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, publikuje poniżej klauzule informacyjne stosowane w procesach przetwarzania danych osobowych niniejszej komórki organizacyjnej.

Załączniki