W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

XML

Treść

 1. Opracowanie projektu i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grupy szczególnego ryzyka.
 2. Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.
 9. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
 10. Praca socjalna.
 11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
 13. Dożywianie dzieci.
 14. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
 15. Kierowanie do ośrodka wsparcia i ustalanie odpłatności za pobyt.
 16. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
 17. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.
 18. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 19. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
 20. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 21. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.
 22. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.
 23. Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
 24. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 25. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 26. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 27. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.
 28. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 29. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 30. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 31. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
 32. Opracowanie projektu i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 33. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
 34. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
 35. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
 36. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.
 37. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.
 38. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
 39. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 40. Sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 41. Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 42. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
 43. Ustalania potrzeb i przyznawania świadczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej i pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
 44. Sprawowanie nadzoru nad pełnoletnimi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, zamieszkującymi w mieszkaniu chronionym.
 45. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i ustalenie odpłatności rodziców za ich pobyt.
 46. Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości.
 47. Ustalenie prawa i wypłata zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku.
 48. Ustalenie prawa i wypłata zasiłku pielęgnacyjnego.
 49. Ustalenie prawa i wypłata świadczenia pielęgnacyjnego.
 50. Ustalenie prawa i wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 51. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 52. Ustalenie prawa i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 53. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
 54. Realizacja zadań wynikających z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania:
  a) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  b) uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
  c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  e) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 55. Realizacja zadań wynikających z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w formie:
  a) przyznania osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  b) zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  c) refundacji pracodawcom kosztów szkolenia ich niepełnosprawnych pracowników.
 56. Realizacja zadań zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 57. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
 58. Prowadzenie spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, na podstawie stosownych upoważnień.
 59. Współrealizacja programów na rzecz osób niepełnosprawnych.
 60. Realizacja zadań z zakresu oświaty w szczególności świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Ostrołęki.
 61. Prowadzenie pomocy wolontarystycznej dla osób i rodzin.
 62. Realizacja programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 63. Realizacja zadań związanych z reintegracją zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.