Przyjmowanie i załatwianie spraw

Informacja o sposobie przyjmowania korespondencji
W sprawach należących do właściwości działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną, faksem oraz poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Nasz adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
_______________________________________________________

W celu złożenia wniosku w formie tradycyjnej (papierowej) należy go dostarczyć osobiście do pracowników dyżurujących w Punkcie Informacyjnym lub Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie MOPR mieszczącej się przy ul. gen. Józefa Hallera 12 w Ostrołęce.

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce konieczne jest posiadanie:
 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP,
 • elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub bezpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP w celu elektronicznego podpisania przesyłanych dokumentów,
 • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu jako załącznik na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do MOPR:
1. W sprawach ogólnych przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

Link do usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe

Adres skrytki na ePUAP:

/MOPR-OSTROLEKA/SkrytkaESP

2. W obszarze zabezpieczenia społecznego:
 • pomoc społeczna
 • świadczenia rodzinne
 • fundusz alimentacyjny
 • karta dużej rodziny
 • świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+)
 • Program Dobry Start
poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

3. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@mopr.ostroleka.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt. 1 i 2.

Zasady przyjmowania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia następujące wymogi określone w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.): „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
 • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Informacja o stanie realizacji spraw
Wszelkich informacji o stanie przyjmowanych spraw w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Ostrołęce można uzyskać korzystając z poniższych środków kontaktu:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
_______________________________________________________

metryczka


Wytworzył: Jacek Olewiecki (12 lipca 2018)
Opublikował: Jacek Olewiecki (12 lipca 2018, 08:19:42)

Ostatnia zmiana: Jacek Olewiecki (12 lipca 2018, 09:15:18)
Zmieniono: Korekta treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2238