Wieloosobowe Stanowisko ds. Pieczy Zastępczej, w tym: Mieszkania Chronione

Starszy Inspektor ds. Pieczy Zastępczej - Elżbieta Anna Nurczyk
  • telefon +48 29 7693367
  • faks +48 29 7643628
  • ustalania potrzeb i przyznawania świadczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej i pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną,
  • kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych i ustalanie odpłatności rodziców za ich pobyt,
  • ustalania odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
  • przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych mających na celu objęcie pomocą pełnoletnich wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
  • przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz ustalania odpłatności za pobyt wychowanków w tym mieszkaniu,
  • nadzoru nad pełnoletnimi wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, zamieszkującymi w mieszkaniu chronionym,
  • prowadzenia bieżącej sprawozdawczości.

metryczka


Wytworzył: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018, 17:00:37)

Ostatnia zmiana: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018, 17:05:34)
Zmieniono: Zmiana formatu tabeli.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2359