Dział Pracy Socjalnej i Świadczeń Pieniężnych

Kierownik - Grażyna Jażdżyk
 • telefon +48 29 7693363
 • faks +48 29 7643628
 • organizowania różnych form pomocy oraz organizowania infrastruktury socjalnej adekwatnej do potrzeb środowiska,
 • przeprowadzania wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o pomoc oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzenia pracy socjalnej,
 • zawierania kontraktów socjalnych,
 • prowadzenia procedury „Niebieska Karta”,
 • wspomagania osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu aktywności społecznej,
 • przyznawania i realizacji zasiłków pieniężnych stałych, okresowych, celowych, specjalnych celowych oraz celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 • przyznawania pomocy rzeczowej,
 • udzielania schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 • opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
 • sprawienia pogrzebu,
 • wypłacania wynagrodzenia należnego opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez Sąd,
 • realizacji innych zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej,
 • przyznawania i realizacji świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie: stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego,
 • opracowania niezbędnej sprawozdawczości dotyczącej świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

metryczka


Wytworzył: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018, 12:38:30)

Ostatnia zmiana: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018, 13:46:57)
Zmieniono: Dodanie treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6004