Wieloosobowe Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych

Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych - Bożena Kot
Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych - Monika Długołęcka
Inspektor ds. Osób Niepełnosprawnych - Agnieszka Chojnowska
 • telefon +48 29 7603959
 • faks +48 29 7603959
 • rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w formie dofinansowania:
  a) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
  b) uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,
  c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

  d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku i indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

  e) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w formie:
  a) przyznania osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,

  b) zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

  c) refundacji pracodawcom kosztów szkolenia ich niepełnosprawnych pracowników.
 • realizacji zadań zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • podejmowania działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
 • prowadzenia spraw z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, na podstawie stosownych upoważnień,
 • wyeliminowania lub zmniejszenia barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji w ramach programu „Aktywny samorząd”,
 • współrealizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • kierowania i umieszczania osób wymagających całodobowej opieki do domu pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu,
 • przygotowywania decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw,
 • kierowania osób wymagających pomocy do środowiskowych domów samopomocy,
 • kierowania osób chorych na SM do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku.

metryczka


Wytworzył: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018)
Opublikował: Jacek Olewiecki (29 czerwca 2018, 12:11:55)

Ostatnia zmiana: Jacek Olewiecki (23 października 2020, 13:19:11)
Zmieniono: Zmiana pracowników.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3486