Zarządzenie nr 20/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 24 września 2020w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”

Zarządzenie nr 20/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 24 września 2020


w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3, art. 20 i art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się stałą komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w składzie:
1) Katarzyna Tańska –  Przewodniczący,
2) Renata Wasilewska – Członek,
3) Grażyna Jażdżyk – Członek,
4) Krystyna Zalewska – Członek.

§ 2.

  1. Zadaniem komisji przetargowej jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.
  2. Komisja przetargowa przedstawia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 3.

Pracą komisji przetargowej kieruje Przewodniczący Komisji.

§ 4.

Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.

§ 5.

Zobowiązuje się komisję przetargową do zachowania pełnej tajności prac.

§ 6.

Upoważniam członków komisji przetargowej do przetwarzania danych osobowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w trakcie jego realizacji na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności do przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 tego rozporządzenia.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 30 września 2019r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną dalej „komisją przetargową”.

§ 8.

Wykonywanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:57:37)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191