Zarządzenie nr 18/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 9 września 2020w sprawie powołania Komisji ds. kontroli wykorzystania przyznanej pomocy rzeczowej w postaci opału i finansowej z przeznaczeniem na zakup opału zwanej dalej „komisją”

Zarządzenie nr 18/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 9 września 2020


w sprawie powołania Komisji ds. kontroli wykorzystania przyznanej pomocy rzeczowej w postaci opału i finansowej z przeznaczeniem na zakup opału zwanej dalej „komisją”

Na podstawie art. 4 i art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U.2019 poz,.1507 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 17/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 08 września 2020r. zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję ds. ds. kontroli wykorzystania przyznanej pomocy rzeczowej w postaci opału i finansowej z przeznaczeniem na zakup opału, w składzie:
1) Anna Prusaczyk – St.Specjalista pracy socjalnej – Koordynator,
2) Małgorzata Brzostek – Specjalista pracy socjalnej,
3) Beata Kowalska – Specjalista pracy socjalnej.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:
1) Sprawdzenie właściwego wykorzystania przez podopiecznych przyznanej pomocy rzeczowej w postaci opału i finansowej z przeznaczeniem na zakup opału,
2) Sporządzenie protokołu kontroli wraz z wnioskami i przekazanie Dyrektorowi MOPR w Ostrołęce.

§ 3.

Komisja dokonuje kontroli wykorzystania przyznanej pomocy rzeczowej w postaci opału i finansowej z przeznaczeniem na zakup opału w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w okresie zimowym.

§ 4.

Pracą Komisji kieruje Pani Anna Prusaczyk – St.Specjalista pracy socjalnej – Koordynator.
       
§ 5.

Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie nr 13/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. kontroli wykorzystania przyznanej pomocy rzeczowej w postaci opału i finansowej z przeznaczeniem na zakup opału zwanej dalej „komisją”.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:41:03)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82