Zarządzenie nr 14/2020Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęcez dnia 31 lipca 2020w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zużytych składników majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Zarządzenie nr 14/2020
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
z dnia 31 lipca 2020


w sprawie powołania Komisji ds. likwidacji zużytych składników majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Na podstawie § 4 ust. 5  statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce stanowiącego załącznik do uchwały Nr 424/LVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce oraz art. 53 ust. 1, art. 68 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W celu oceny stanu niektórych elementów majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce postanawiam powołać Komisje ds. likwidacji zużytych składników majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce w składzie:
1) Jażdżyk Grażyna – Przewodniczący Komisji,
2) Krystyna Zalewska – Członek Komisji,
3) Beata Majewska – Członek Komisji,
4) Barbara Kopka – Członek Komisji,
5) Anna Prusaczyk - Członek Komisji,
6) Mróz Bożena - Członek Komisji.

§ 2.

Komisja dokona:
1) oceny składników majątku ruchomego, ze szczególnym uwzględnieniem składników tego majątku, które nie nadają się do dalszego użytku bądź całkowicie utraciły wartość użytkową,
2) sporządzi wykaz składników majątku ruchomego, przeznaczonych do likwidacji,
3) przedłoży powyższy wykaz Dyrektorowi MOPR w Ostrołęce w celu podjęcia decyzji o likwidacji zużytych i nieprzydatnych składników majątku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz
Opublikował: Jacek Olewiecki (19 października 2020, 13:25:15)
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 29