Mapa Biuletynu

 MOPR OSTROŁĘKA
  · Kierownictwo
  · Statut / Strategia
  · Zadania MOPR
  · Zarządzenia Dyrektora
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
  · Dział Organizacyjny
  · Dział Księgowości
  · Dział Świadczeń Rodzinnych
  · Dział Pracy Socjalnej i Świadczeń Pieniężnych
  · Sekcja Usług Opiekuńczych
  · Wieloosobowe Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych
  · Wieloosobowe Stanowisko ds. Pieczy Zastępczej, w tym: Mieszkania Chronione
  · Klub Integracji Społecznej PROGRES
  · TANI BAR
  · Dzienny Dom SENIOR+
  · Noclegownia dla osób bezdomnych
 JEDNOSTKI PODLEGŁE
  · Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Przyjmowanie i załatwianie spraw
  · Katalog świadczonych usług
  · · Pomoc społeczna
  · · · Praca socjalna
  · · · Zasiłek stały
  · · · Zasiłek okresowy
  · · · Zasiłek celowy
  · · · Specjalny zasiłek celowy
  · · · Sprawienie pogrzebu
  · · · Schronienie
  · · · Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd
  · · · Dożywianie
  · · · Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
  · · · Domy pomocy społecznej
  · · · Środowiskowe Domy Samopomocy
  · · · Usługi opiekuńcze
  · · · Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  · · Świadczenia rodzinne
  · · · Zasiłek rodzinny
  · · · Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
  · · · Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  · · · Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  · · · Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  · · · Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
  · · · Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  · · · Dodatek z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania
  · · · Zasiłek pielęgnacyjny
  · · · Świadczenie pielęgnacyjne
  · · · Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
  · · · Specjalny zasiłek opiekuńczy
  · · · Zasiłek dla opiekunów
  · · · Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
  · · Fundusz alimentacyjny
  · · · Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  · · · Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
  · · · Postępowanie w zakresie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  · · Program Rodzina 500+
  · · Program DOBRY START
  · · Pomoc materialna o charakterze socjalnym
  · · · Stypendium szkolne
  · · · Zasiłek szkolny
  · · Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
  · · · Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
  · · · Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  · · · Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
  · · · Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
  · · · Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
  · · · Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
  · · · Dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”
  · · Karta Dużej Rodziny
  · · Karta Wielkiej Rodziny
  · · Ostrołęcka Karta Seniora
  · · Dzienny Dom SENIOR+
  · · Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  · · · Orzekanie o niepełnosprawności
  · · · Orzekanie o stopniu niepełnosprawności
  · · · Wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
  · · · Wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej
  · Złóż wniosek przez Internet
  · Rejony opiekuńcze
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień
  · Ogłoszenia o zamówieniach
  · Zapytania ofertowe
  · Dane do faktur VAT
 PRACA
  · Ogłoszenia o naborze
 FINANSE I MAJĄTEK JEDNOSTKI
  · Sprawozdania finansowe
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  · Klauzula informacyjna
  · Inspektor Ochrony Danych
 ARCHIWALNA STRONA BIP